Eine Familie beim Winterspaziergang durch Oberösterreich.

Neuv??iteln? aktivní,
Horní Rakousko.

Vaše poptávka

Vyplňte prosím všechna pole s označením *.

Vámi sd?lené údaje, (e-mailová adresa, nepovinné údaje: oslovení, titul, jméno, p?íjmení, adresa, telefon, poptávka) budou spole?ností Oberösterreich Tourismus GmbH budou spole?ností Oberösterreich Tourismus GmbH využívány výlu?n? ke zpracování vaší poptávky a poskytnuty pouze v p?ípad?, že vaši poptávku bude vy?izovat t?etí osoba (nap?. poskytovatel služeb v turistice). viz rovn?ž Prohlášení o ochran? dat

Tipy na výlety v Horním Rakousku

Horní Rakousko na vod? i na souši

V Horním Rakousku na vás ?eká sportovní léto. Odhodlaní poko?itelé vrchol? a milovníci horských chat a luk vyrážejí do hor. Jízdní i horská kola se p?ipravují na další túry. Kulisu hornorakouských cyklostezek tvo?í jezera a ?eky. Plavky by tedy v brašn? rozhodn? nem?ly chyb?t. Skok do chladivé vody osv?ží t?lo i duši. Kdo dává p?ednost klidu a pohod?, vydá se na procházku nebo prohlídku historických starých m?st v Horním Rakousku. V?etn? zastávky v kavárn?. P?íjemný odpo?inek si však m?žete vychutnat i venku v p?írod?. Na horských chatách a v moštárnách vám naservírují vydatnou sva?inu. Samoz?ejm? z regionálních výrobk? a ve spole?nosti ?erstv? nato?eného piva.

Zažijte léto v Horním Rakousku

Dvojice cyklist? na Salzkammergutské cyklostezce.

Plánovat výlet

Dnes p?ší túra, zítra koupání v jeze?e a pozít?í cyklistický výlet. Výletních cíl? je v Horním Rakousku spousta.
Tipy na výlety
Lyža?ský region Dachstein West

Zábava na sjezdovce v Gosau

V Gosau je zábava na sjezdovce zaru?ená v?c. Zábavné sjezdovky, od sjezdovky s nes?etnými hrby až po závodní dráhu, lyža?ský den p?kn? zpest?í.
K zábavným sjezdovkám v Gosau
Pohled z pta?í perspektivy na údolí lyža?ské oblasti Sternstein v Bad Leonfeldenu

Lyža?ská zábava na Sternsteinu

Sternstein v Bad Leonfeldenu je rodinným lyža?ským st?ediskem par excellence. K prvním kr??k?m na lyžích se tu odvážili ?etní p?íznivci zimních sport?.
K lyža?ské oblasti Sternstein
Rodina si užívá zábavu ve sn?hu v lyža?ském st?edisku Höss v Hinterstoderu.

Sjezdovky hv?zd sv?tového poháru

U?it se lyžovat a vydovád?t se v hornorakouském lyža?ském st?edisku sv?tového poháru. Höss v Hinterstoderu: od Sunny Kids Park až po sjezdovou dráhu Hannese Trinkla.
K lyža?skému st?edisku Hinterstoder
Foto Oberösterreich Tourismus Erber: T?i lyža?i v lyža?ském st?edisku Hochficht ve slune?ný den mezi zasn?ženými stromy

Sk?ítci na sjezdovce Hochficht

Zábava pro d?ti na Šumav?. Rodi?e se na lyža?skou zónu pro nejmenší (Kinderland) dívají z kavárny, anebo poznávají sjezdovky spole?n? s d?tmi.
K lyža?skému st?edisku Hochficht/Smr?ina
Foto: Oberösterreich Tourismus / Himsl: Dva freeride?i na lyžích a na snowboardu ve st?edisku Freesports Arena Krippenstein.

Freeriding na Krippensteinu

Krippenstein, žhavý tip pro milovníky hlubokého sn?hu. St?edisko Freesports Arena p?itahuje freeridery díky svým variantám p?ímo magicky.
Na Krippenstein
Jezero Schiederweiher u Hinterstoderu p?ed kulisou Mrtvých hor (Totes Gebirge)

Ty nejkrásn?jší výlety

Cestování s rodinou nebo p?áteli. Výlety sám(a) nebo ve dvou. Naše tipy na dny plné dobrodružství a odpo?inku.
K výlet?m
Akrobaté uvád?jí v nadšení publikum na lineckém Hlavním nám?stí (Hauptplatz).

Tipy na akce a programy

Vychutnat si hudební ?i divadelní p?edstavení, zažít oby?eje, být divákem sportovních událostí nebo se jich aktivn? zú?astnit. Horní Rakousko skýtá celou ?adu program? a akcí.
K program?m