Eine Familie beim Winterspaziergang durch Oberösterreich.

Neuv??iteln? aktivní,
Horní Rakousko.

Vaše poptávka

Vyplňte prosím všechna pole s označením *.

Vámi sd?lené údaje, (e-mailová adresa, nepovinné údaje: oslovení, titul, jméno, p?íjmení, adresa, telefon, poptávka) budou spole?ností Oberösterreich Tourismus GmbH budou spole?ností Oberösterreich Tourismus GmbH využívány výlu?n? ke zpracování vaší poptávky a poskytnuty pouze v p?ípad?, že vaši poptávku bude vy?izovat t?etí osoba (nap?. poskytovatel služeb v turistice). viz rovn?ž Prohlášení o ochran? dat

/ Etapy Dunajské cyklostezky v Horním Rakousku

Etapy Dunajské cyklostezky v Horním Rakousku

Za t?i dny z Pasova do Greinu

Dunajská cyklostezka, vedoucí po d?ív?jších vle?ných cestách na dunajských b?ezích, je mezi m?stem t?í ?ek Pasovem a p?vabným Greinem romantická a velmi rozmanitá. Na pravém i levém b?ehu ?eká na cyklisty celkem šest r?zných etap s dobrou infrastrukturou.

Etapy vedou od Pasova kolem Schlögenského meandru, ozna?ovaného jako p?írodní div, k zemskému hlavnímu m?stu Linci a dále až do Greinu v oblasti Strudengau. Tato trasa je dlouhá asi 150 km. Vždy po t?ech etapách na pravém a levém b?ehu, to jsou t?i dny skv?lých zážitk? na Dunaji. P?estávku si m?žete dop?át i tak, když n?který z úsek? urazíte na lodi. Navíc p?ívozy cyklisty dopravují z jednoho b?ehu na druhý. Alternativou klasických etap podél ?eky jsou okružní trasy a ?etné pozoruhodnosti, rozeseté po celém Podunají.

Etapy Dunajské cyklostezky v Horním Rakousku