Eine Familie beim Winterspaziergang durch Oberösterreich.

Neuv??iteln? aktivní,
Horní Rakousko.

Vaše poptávka

Vyplňte prosím všechna pole s označením *.

Vámi sd?lené údaje, (e-mailová adresa, nepovinné údaje: oslovení, titul, jméno, p?íjmení, adresa, telefon, poptávka) budou spole?ností Oberösterreich Tourismus GmbH budou spole?ností Oberösterreich Tourismus GmbH využívány výlu?n? ke zpracování vaší poptávky a poskytnuty pouze v p?ípad?, že vaši poptávku bude vy?izovat t?etí osoba (nap?. poskytovatel služeb v turistice). viz rovn?ž Prohlášení o ochran? dat

/ K Schlösser Advent u Traunsee

K Schlösser Advent u Traunsee

Adventní ?as v Horním Rakousku nabízí spoustu p?íležitostí k výlet?m na zajímavé akce s váno?ní atmosférou.


Schlösser Advent (Advent na zámku) u jezera Traunsee využívá jako kulisy známou dvojici zámk? v Gmundenu: Seeschloss a Landschloss Ort. Oba zámky spojuje d?ev?ný most, který se o víkendech b?hem Schlösser Advent rozzá?í spoustou sv?tel. Po jeze?e plují váno?ní stromky a betlém. Za historickými zdmi najdou návšt?vníci všechno, co p?ispívá k vyda?enému adventnímu dni: pekárnu cukroví, um?lecká ?emesla, váno?ní poštu, p?edváno?ní speciality a - pro Gmunden tak typický - váno?ní trh s keramikou. D?ti se zabaví v dílni?kách nebo s Kašpárkem. Skv?lým dopln?ním adventního výletu m?že být projíž?ka lodí po jeze?e. Kuliná?ským završením na nejvyšší úrovni je pak ve?e?e v gurmánské restauraci Bootshaus v hotelu Seehotel "Das Traunsee" v Traunkirchenu.