Eine Familie beim Winterspaziergang durch Oberösterreich.

Neuv??iteln? aktivní,
Horní Rakousko.

Vaše poptávka

Vyplňte prosím všechna pole s označením *.

Vámi sd?lené údaje, (e-mailová adresa, nepovinné údaje: oslovení, titul, jméno, p?íjmení, adresa, telefon, poptávka) budou spole?ností Oberösterreich Tourismus GmbH budou spole?ností Oberösterreich Tourismus GmbH využívány výlu?n? ke zpracování vaší poptávky a poskytnuty pouze v p?ípad?, že vaši poptávku bude vy?izovat t?etí osoba (nap?. poskytovatel služeb v turistice). viz rovn?ž Prohlášení o ochran? dat

Výletní cíle v Horním Rakousku

Foto Oberösterreich Tourismus Erber: T?i lyža?i v lyža?ském st?edisku Hochficht ve slune?ný den mezi zasn?ženými stromy

Hned u nástupní stanice lanovky najdete v lyža?ském st?edisku Hochficht/Smr?ina na Šumav? vše, co d?ti pot?ebují pro to, aby mohli za?ít se zimními sporty.

Foto Oberösterreich Tourismus Heilinger: Pohled na slavnostn? vyzdobený zámek Weinberg v zimním Kefermarktu

Kefermarkt je znám p?edevším dv?ma fenomény: kulturou jídla a pití a kulturním d?dictvím. Obojí se nachází v zámku Weinberg, který se ty?í vysoko nad obcí jako její symbol.

Foto Sabine Günterseder: Pohled na linecké jezero Pleschingersee obklopené stromy

B?hem zimní procházky dýchat ?erstvý vzduch, vychutnat si p?írodu a p?edevším dát d?tem p?íležitost k pohybu.

Foto Donau Oberösterreich Weissenbrunner: Panoramatický pohled z vyhlídky Schlögen na Dunaj, který se vine kolem vysokého ostrohu schlögenským meandrem.

Ani sama p?íroda nedosáhne cíle vždy jen p?ímou cestou. Ohromujícím p?íkladem této skute?nosti je dunajský meandr u Schlögenu.

Foto Oberösterreich Tourismus Röbl: Panoramatický výhled ze Sternsteinu v Bad Leonfeldenu do dálek na hornorakouské stran?

Sternstein/Hv?zdná se ty?í do výšky svých 1 125 metr? severn? do Bad Leonfeldenu na hranici Horního Rakouska a ?eské republiky.

Foto: Oberösterreich Tourismus Röbl: Dv? b?žka?ky p?ed kulisou zasn?žených strom? na cest? Šumavou

Šumava je tém?? ideální krajinou pro b?žka?ský sport: Rozlehlé náhorní plošiny – opakovan? prokládané stoupáním, které b?žci z?erstva zdolávají – inspirují ke svižnému chodu, kdy se sportovci p?kn? zapotí.

Foto Wolfgang Spitzbart: Kabina lanové dráhy Grünbergseilbahn p?i výjezdu na horu, v pozadí jezero Traunsee a Gmunden.

Hora Grünberg je ozna?ována právem za „domácí horu“ obyvatel m?sta Gmunden. Tento malý soused Traunsteinu je také vstupní branou k ?etným a rozmanitým výlet?m.

Foto Oberösterreich Tourismus Schwager: Pohled na jezero Offensee a okolní hory v Solné komo?e

Jezera Almsee a Offensee – pro znalce Solné komory dv? zvu?ná jména. Odd?lena jsou severními svahy Mrtvých hor (Totes Gebirge).

Foto Tourismusverband Pyhrn-Priel Tatzreiter: Hluboká propast rokliny Dr. Vogelgesanga ve Spitalu am Pyhrn, na jejím dn? šumící potok Klammbach, naho?e stezka vytvo?ená z d?ev?ného lešení.

Žár letního slunce najednou mizí a nás obklopí pr?zra?ný, chladivý vzduch. Zav?u o?i a zhluboka se nadechnu – voní tu mech a lesní hrabanka.

Foto Stadtgemeinde Freistadt: Pohled na Lineckou bránu s historickými hradbami m?sta Freistadt

Zima nasazuje v?žím, pikn?sk?m a arký??m historického opevn?ní Freistadtu bílou ?epici. Zimní romantika st?edov?kého m?sta se ší?í od jedné brány m?sta ke druhé a k?ivolaké ulice a uli?ky starého m?sta rozehrávají celý sv?j p?vab za soumraku.

Map wird geladen
###lang_karte_aktivieren###
seznam
mapa