Eine Familie beim Winterspaziergang durch Oberösterreich.

Neuv??iteln? aktivní,
Horní Rakousko.

Vaše poptávka

Vyplňte prosím všechna pole s označením *.

Vámi sd?lené údaje, (e-mailová adresa, nepovinné údaje: oslovení, titul, jméno, p?íjmení, adresa, telefon, poptávka) budou spole?ností Oberösterreich Tourismus GmbH budou spole?ností Oberösterreich Tourismus GmbH využívány výlu?n? ke zpracování vaší poptávky a poskytnuty pouze v p?ípad?, že vaši poptávku bude vy?izovat t?etí osoba (nap?. poskytovatel služeb v turistice). viz rovn?ž Prohlášení o ochran? dat

Výletní cíle v Horním Rakousku

Foto Jagdmärchenpark Hirschalm: Dv? d?ti p?ed pohádkovými zastaveními v pohádkovém parku Jagdmärchenpark Hirschalm v Unterweißenbachu.

Napínavá dobrodružství se odehrávají v pohádkovém parku Jagdmärchenpark Hirschalm v obci Unterweißenbach. Magický k?iš?ál krále jelen? Faroka zmizel.

Foto Salinen Tourismus GmbH: ?ty??lenná rodina na skluzavce v „Solných sv?tech“ Halštat

V horském údolí Hallstattu se s?l t?ží již 7 000 let. „Solné sv?ty Halštat“ otvírají okénko, aby mohli návšt?vníci nahlédnout do minulých století.

Foto Dachstein Tourismus AG: Pohled do Ledové jeskyn? v nitru Dachsteinu, kde se objevují bizarní formace ze zamrzlé vody.

Nejkreativn?jším architektem je po?ád ješt? matka p?íroda. Kdo pro to pot?ebuje d?kaz, te? a? dá dohromady pár p?átel se vztahem k p?írod? a vydá se do Ledové jeskyn? na Dachsteinu.

Foto Oberösterreich Tourismus Röbl: Dva turisté na vrcholu hory Schafberg, v pozadí jsou znatelná jezera v údolí Solné komory.

Sy?ící pára, decentní pach zah?átého mazacího oleje – parní lokomotivy na kolejích jsou zt?lesn?ním technického pokroku. V obci St. Wolfgang v Solné komo?e jsou ješt? v provozu a svou prasilou z uhlí a páry tla?í vagóny na ozubnicové dráze na horu Schafberg.

Foto Zoo Schmiding: Dít? se dívá na dv? žirafy z vyhlídkové plošiny v Zoologické zahrad? Schmiding.

Zví?ata jako tygra, nosorožce, žirafu nebo gorilu znají d?ti pouze z televize. Zoo Schmiding v Krenglbachu u Welsu dává mladým návšt?vník?m p?íležitost, aby t?mto exotickým hv?zdám pohlédli p?ímo do o?í.

Foto Tourismusverband Linz Röbl: Dunajské panorma Lince s pohledem na Um?lecké muzeum Lentos

D?m um?ní, zalitý sv?tlem. Um?lecké muzeum Lentos v Linci nazna?uje již zven?í, kam vede cesta: moderní, se sv?tlou sklen?nou fasádou, svou formou ovliv?ující vzez?ení m?sta Lince.

Foto Oberösterreich Tourismus Röbl: Panoramatický pohled na Gmunden

Gmunden na severním konci jezera Traunsee je historickým klenotem. Jako centrum obchodu se solí zaujímalo m?sto strategicky d?ležité postavení: p?ímo na tom míst?, kde ?eka Traun op?t opouští jezero a pokra?uje ve své pouti sm?rem na sever.

Foto Oberösterreich Tourismus Schwager: Pohled na fasádu poutní baziliky se dv?ma v?žemi na linecké ho?e Pöstlingberg

Hora Pöstlingberg je nejoblíben?jším výletním vrchem obyvatel Lince. Práv? d?ti, které milují sk?ítky v ?ervených ?epi?kách a které jsou p?íznivci pohádek, se za?átku sezóny nemohou do?kat, nebo?:

Foto Wildpark Altenfelden: Pohled na h?išt? v areálu obory Wildpark Altenfelden.

Dívat se na hbit? šplhajícího kozorožce. Pozorovat divoká prasata povalující se požitká?ky v bahn?. Divoká zví?ata, která se ve svém p?irozeném prost?edí v?tšinou ukrývají, m?žete pozorovat zblízka v obo?e Atenfelden.

Foto Botanická zahrada Linec: Záplava kv?tu pokrývá Botanickou zahradu Linec.

Pronikavá magenta, svítivá žlutá a purpurová ?erve? vítají návšt?vníky p?i vstupu do botanické zahrady. Najdeme zde kv?ty od pompézních až k elegantním, stonky tenké i mohutné a listy k?ehké i velké jako talí?.

Map wird geladen
###lang_karte_aktivieren###
seznam
mapa